Meie Raha

Year

Jaga seda vaadet

Jaga

Praegu pole siin ühtegi arutelu. Arutelu alustamiseks hoia hiirt sinu huvitava mulli peal ning klõpsa nupu "Arutelu".

Tulud

  Kulud

   Võrdlus

    Item 1 > Subitem 1 >

    (Untitled)

    Planeeritud

    ?

    Muudetud

    ?

    Täituvus

    ?

    Meie Raha

    Meieraha näitab planeeritud riigieelarveid alates 2011.aastast. Riigieelarve on riigi keskvalitsuse eelarve, mis näitab riigieelarve tuluallikaid ning ministeeriumite ja põhiseaduslike institutsioonide kulujaotusi.

    2013. aastal on esitatud kogu valitsussektori tulud ja kulud.

    Lingilt „Eesti eelarve 2014 – 2016“ on näha nii plaanitud eelarve kui tegelik täituvus.

    Kui tavaliselt on kulud esitatud asutuste lõikes, siis Meieraha annab eelarvest ülevaate valdkondade kaupa – näiteks tervishoid, sotsiaalne kaitse, haridus; samuti teemade kaupa - näiteks kiirabiteenuse ostmise kulud või kulud teadus-arendustegevuseks.

    Selleks, et riigi rahanduse kajastamist ühtlustada ja lihtsustada, hakati 2013. aastast riigieelarves kajastama kõiki maksutulusid, ka neid, mida riigieelarve raames ei kasutata. Riigieelarvesse lisandusid nii tulude kui ka kulude poolele nn edasiantavad maksud, milleks on tulumaksu kohalike omavalitsuste osa, töötuskindlustusmakse, kogumispensionimaksed ning maamaks. Nii kasvas eelarve maht umbes 1 miljardi euro võrra. Hiljem on eelarve maht pidevalt veidi kasvanud.

    2016. aasta eelarve kohta loe lähemalt rahandusministeeriumi kodulehelt.

    Mis on eelarve

    Riigieelarve on riigi keskvalitsuse eelarve, mis näitab riigieelarve tuluallikaid ning ministeeriumite, põhiseaduslike institutsioonide ning Riigikantselei kulude jaotusi.

    Riigieelarve alused

    Eelarve on valitsuse nägemus eelarveaastal laekuvatest tuludest ja kuludest, mis ei pruugi täpselt sellisena realiseeruda. Kui eelarveaasta jooksul laekub planeeritust vähem tulusid, siis tuleb kas muuta kulusid või siis leida täiendavaid tuluallikaid. Kui tulusid laekub rohkem, siis saab selle jätta reservi või siis teha lisaeelarve.

    Riigieelarve jaotus sõltub sellest, milliseid kulusid ministeerium liigitab milliste valdkondade alla. Seejuures võivad ministeeriumid oma valdkonnas tõsta kulusid ümber nii valitsemisala asutuste vahel kui ka majandusliku sisu järgi.

    Mis on Eesti valitsussektori eelarve?

    See eelarve annab pildi kogu valitsussektori tuludest ja kuludest tervikuna. Lisaks riigi keskvalitsusele kuuluvad valitsussektorisse ka kohalikud omavalitsused, sotsiaalkindlustusfondid (Eesti Haigekassa ja Eesti Töötukassa) ning mitmed muud avalik-õiguslikud institutsioonid, näiteks ülikoolid ja haiglad, samuti mõned mõju all olevad äriühingud, sihtasutused ja mittetulundusühingud.

    Eesti valitsussektori eelarve kirjeldab riigi erinevatele institutsioonidele laekuvaid tulusid ning nende poolt tehtud kulutusi kokku valdkondade kaupa. Tänu sellele on võimalik hinnata, kui palju raha kulutab riik tervikuna teenuste osutamiseks erinevates valdkondades ning võrrelda seda ka teiste riikidega. Muuhulgas on siin esitatud tulude poolel Eestile laekuv välisabi ning kulude poolel välisabi kasutamine. Samuti on kajastatud rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksude ning EL institutsioonidele (s.h ESM-le) ülekantavad summad.

    Milliseid otsuseid riigieelarve suhtes tehakse?

    Eelarvestuses järgitakse nn „musta kasti“ põhimõtete, s.t laekuvad tulud ei ole seotud konkreetse kuluartikliga. Mõned tulud on siiski konkreetse sihtmärgiga. Näiteks sotsiaalmaksust läheb 61% pensionidele ning 39% Haigekassasse. 3,5% alkoholiaktsiisist suunatakse kultuuri toetuseks. 96% hasartmängumaksust läheb kultuuri ja spordi toetuseks.

    Nii 2012 kui 2013 aastal on ligi kolmveerand kulude kogumahust plaanitud juba võetud kohustuste täitmiseks. Need on fikseeritud kulud või seadusest tulenevad kohustused. Seega on poliitilised otsused võimalikud vaid väiksema osa suhtes kogu eelarvest. Poliitilised otsused on näiteks maksude tõstmine või langetamine, ühe tegevusvaldkonna kulude lisamine või vähendamine, samuti eelarve puudu- või ülejäägi suuruse planeerimine.

    Tegijad ja kontakt

    Eesti Vabariigi eelarve on pikk ja raskesti mõistetav dokument. Meieraha on katse seda visualiseerida ja igaühele mõistetavaks teha. Meieraha esimene versioon loodi 2011. aasta Garage48 Public Services raames.

    Tegijad

    • Hille Hinsberg — Tiimijuht
    • Paul Tammert — Eelarve asjatundja
    • Tanel Kärp — Disainer
    • Konstantin Tretjakov — Arendaja

    Kontakt

    Hille Hinsberg
    +372 56 473 193
    hille.hinsberg@praxis.ee


    Võrdlus